Beleidsplan Stichting Nederland helpt Oekraïne

2022-2023

Dit willen we oplossen

De burgerbevolking, slachtoffers van het geweld in de Oekraïne, heeft behoefte aan hulp en hoop. Er is een nijpend gebrek aan bijna alle primaire levensbehoeften zoals voedsel, warme kleding en medicijnen. Wij streven er naar om -voorzover onze middelen reiken- die helpende hand uit te steken.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op het feit dat we begin dit jaar zo’n 700, in aanleg naar Polen gevluchte, Oekraïners in Nederland onderdak hebben kunnen bieden.
Een grote groep Nederlandse vrijwilligers en donateurs hebben wij weten te activeren om nu ook in Oekraïne zelf humanitaire steun te gaan geven.

Dit willen we bereiken

Wij willen op één locatie in de Oekraïne hulp bieden door het realiseren van een aanvoerroute via Warschau. Via die route willen wij generatoren, warme kleding, medicijnen etc. gaan sturen.

Zo bereiken we ons doel

De stichting heeft tot nu haar doel vooral bereikt door het regelen van vervoer vanuit Polen voor gevluchte Oekraïners en voor hun onderdak te organiseren bij gastgezinnen.

In de nabije toekomst zal de focus echter liggen op het bieden van directe hulp in het noordwesten van de Oekraine. Dit zal gebeuren via het leveren van vervoer en hulpgoederen. 

Zo komen wij aan ons geld

Wij werven geld onder bedrijven en particulieren. Een groot deel van onze inkomsten is afkomstig van bedrijven uit de regio waar de stichting is gevestigd, maar ook particulieren, een bank en schoolkinderen dragen hun financiële steentje bij.

Inleiding

Op de woensdagavond van 2 maart 2022, ontstond het idee bij Alice en Robin Ras om daadwerkelijk ‘iets’ te doen voor Oekraïne.
Nog geen week later waren er, dankzij de inzet van vrijwilligers en bijdragen van sponsoren, drie personenbusjes en een camper onderweg naar Warschau om daar Oekraïense vluchtelingen op te halen.
Terug in Nederland werden 21 vluchtelingen warm onthaald en direct opgevangen door gastgezinnen.

Dat was het begin van ‘Nederland helpt Oekraïne’, een stichting die zich inzet om Oekraïense vluchtelingen op te halen in Polen en hen in Nederland -bij voorkeur direct- bij gastgezinnen onder te brengen.

In maart 2022 hebben we 225 vluchtelingen een veilig onderkomen kunnen bezorgen. Maar daar bleef het niet bij. Met de inzet van touringcars en nog meer busjes is dat cijfer ruim verdrievoudigd.
Door onze inzet hebben wij ook veel kennis vergaard en die zetten wij in om mensen met raad en daad bij te staan.
Daarnaast hebben wij ons ingezet bij bijzondere situaties. Zo hebben wij mensen met hemofilie hiernaartoe gebracht, een meisje met ernstige nierproblemen geholpen, een laptop geregeld voor een fysiek gehandicapte man en de nodige hulpgoederen naar de Siena kerk in Warschau gebracht.

Eind 2022 verleggen wij onze aandacht naar humanitaire hulp in de Oekraine zelf.

Op www.nederlandhelptoekraine.nl is meer informatie te vinden over onze activiteiten.

Zolang deze oorlog duurt -en onze middelen het mogelijk maken- blijven we doorgaan met hulp bieden, in welke vorm dan ook. 

Doelstelling en projecten

De doelstelling staat in de statuten als volgt omschreven

Het bieden van hulp aan mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne met name naar  Polen (overwegend Warschau) ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Oorspronkelijk is het doel geweest slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen bij het vinden van een veilige plek in Nederland om (tijdelijk) te wonen.

Door de lengte van de oorlog en het eindig zijn van de capaciteit van Nederland voor het opvangen van vluchtelingen heeft de stichting noodgedwongen de bakens verzet.

Dit betekent dat de focus de komende tijd, in plaats van op het ophalen van grote groepen mensen, zal komen te liggen op het bieden van humanitaire hulp in de Oekraïne zelf.

(maart 2022 – september 2022) Het regelen van vervoer en onderdak bij gastgezinnen
Zoals aangegeven worden sinds september 2022 door ons nauwelijks nog mensen in Nederland bij gastgezinnen ondergebracht. De ruimte is er simpelweg vrijwel niet meer. Mochten er desondanks nog mensen naar Nederland worden gebracht dan is het streven om die direct, gelijk na aankomst in Nederland, onder te brengen bij gastgezinnen zodat aan de lange reis voor deze mensen daadwerkelijk een einde kan komen. 

Directe hulp bieden via een parochie in Olevsk (november 2022 – …)
Een pastoor in Oost-Oekraïne, waar de stichting al enige tijd contact mee heeft, heeft aangegeven dat hij vervoer en hulpgoederen nodig heeft. De kerk kent nu zo’n 700 congregatieleden en biedt hulp aan +/- 4000 mensen rondom zijn kerk. De stichting heeft hem de Volvo van de Stichting toegezegd en zijn bezig om die daar te krijgen.
Uiteraard gevuld met hulpgoederen.

Het zorgen voor warme kleding (november 2022 – …)
Via het opzetten van een actie samen met buitensportzaken is de bedoeling om warme kleding, handschoenen, mutsen, slaapzakken etc. te gaan kopen.
Die zullen naar een distributiecentrum in de Oekraïne worden vervoerd.
Gerichte publieksacties moeten hiervoor extra middelen opleveren. Gesprekken hiervoor staan begin december gepland.

Doelgroep

De primaire doelgroep van de stichting waren gevluchte Oekraïners in Polen. 
Voor de komende tijd is die doelgroep vooral bewoners van de regio rond Olevsk, met een focus op de lokale bevolking (veelal vrouwen, kinderen en ouderen)

Communicatie

Communicatie naar de doelgroep(en) gebeurt ter plaatse door lokale partners van de stichting,

Voor de communicatie met (potentiële) donateurs, vrijwilligers en gastgezinnen maakt de stichting gebruik van haar eigen website en Facebookpagina, aangevuld met gerichte mailingen en advertenties op Google en sociale media.

Daarnaast speelt free publicity een belangrijke rol via radio-, dagblad- en televisie interviews. Onder meer Omroep Flevoland heeft veel aandacht aan de activiteiten geschonken, temeer daar onze vrijwilligers met name uit Almere, Zeewolde en de NOP afkomstig zijn.  

Organisatie

Alle werkzaamheden voor de Stichting worden verricht door vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken volledig op pro deo basis en ontvangen ook geen vrijwilligersvergoeding.
Uitsluitend de daadwerkelijke kosten van de vrijwilligers (openbaar vervoer, brandstof, parkeergeld en dergelijke) worden vergoed.
De vrijwilligers kennen allen het adagium ‘vrijwillig is niet vrijblijvend’ en handelen hier ook naar. 

Het kernteam bestaande uit het driekoppige bestuur en drie leden.
Allen hebben elkaar aanvullende expertises. Bijvoorbeeld het Zeewoldense teamlid Cees van Dijk is een voormalig hoofdredacteur bij een gerenommeerde uitgeverij en verzorgt dus de social media en mediacontacten.

De stichting streeft samenwerking na met andere stichtingen en organisaties die hulp bieden. Onder meer Teslawensrit (www.teslawensrit.nl) heeft geholpen met Oekraïners op hun uiteindelijke bestemming te krijgen en ook met Eyes on Ukraine en Energie voor Oekraine wordt samengewerkt.

Effectiviteit, legitimiteit en integriteit

De stichting hecht veel waarde aan het er voor zorgdragen dat de hulpgoederen ook echt terecht komen bij diegenen die ze nodig hebben.

Zij neemt hiervoor de volgende maatregelen:

Zowel binnen de organisatie van de stichting als in de keuze van haar samenwerkingspartners staat integriteit hoog in het vaandel. Zo maken pastoors, een accountant en de ‘verschilmaker’ van de provincie Flevoland deel uit van het bestuur en de samenwerkingspartners.

De stichting bouwt aan vertrouwen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door te investeren in herkenbaarheid en heet onderhouden van véél communicatie.
Vanaf het prille begin gebruikt de stichting gele hesjes of jassen met opdruk. Herkenbaarheid en vertrouwen is extra van belang gezien de verhalen die de ronde doen over criminelen die azen op deze mensen (hetgeen overigens een feit is en door ons ook  is vastgesteld). De Poolse autoriteiten hebben de stichting dan ook als legitieme NGO aangemerkt.

Financiën

Beheer en besteding van het vermogen

De ontvangen gelden zullen worden besteed aan de doelen zoals beschreven in de statuten. 

Hierbij gelden twee belangrijke uitgangspunten:

Zie voor een overzicht per activiteit de separate begroting.

De penningmeester zal elk jaar een jaarrekening opstellen. In die jaarrekening zal in die gevallen waarbij dat mogelijk en noodzakelijk is een continuïteitsreserve worden opgenomen.  

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit minimaal twee personen, niet zijnde leden van het bestuur.

Geld dat voorafgaand aan de uitgaven is ontvangen wordt op de Rabo rekening courant aangehouden en daarna besteed aan het beoogde doel.

Een eventueel positief saldo bij liquidatie van de stichting zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.


Vermogensvorming en werving

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

Het werven van gelden gebeurt in veel gevallen via het benaderen van bedrijven vanuit het netwerk van het team van de stichting, en gerichte acties, zoals een GoFundMe actie.

Stichting Nederland helpt Oekraïne

Bestuurssamenstelling

Rodrigo Soto Escamilla, voorzittter
Marta Sculz, secretaris
Robin Ras, penningmeester

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben ten hoogste recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contactgegevens van de stichting

Naam: Stichting Nederland helpt Oekraine

RSIN: 863812685

KvK nummer: 85973203

Vestigingsadres: Klavergriend 103, 1356 KE Almere

Telefoonnummer: 0614-969787

Bankrekening nummer: NL36 RABO 0190727985

Website: https://www.nederlandhelptoekraine.nl

Email: info@nederlandhelptoekraine.nl